Wycena nieruchomości
PORTAL
rzeczoznawców
majątkowych

Zawód rzeczoznawcy majątkowego

Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest zawodem uregulowanym w swym zakresie w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.).Tytuł rzeczoznawcy majątkowego podlega ochronie prawnej.

Nabycie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego, które skutkuje wpisem do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych prowadzonego przez właściwe ministerstwo do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, poprzedzone jest ukończeniem wyższego wykształcenia (prawniczego, technicznego, ekonomicznego lub w zakresie gospodarki nieruchomościami), ukończeniem studiów podyplomowych oraz odbyciem co najmniej rocznej praktyki zawodowej.

Nabywając uprawnienia zawodowe rzeczoznawca majątkowy ma wyłączne prawo do określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością w formie operatu szacunkowego oraz może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • Rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 • Efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • Skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • Oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokai;
 • Bankowo - hipotecznej wartości nieruchomości;
 • Określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • Wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Rzeczoznawca majątkowy wykonując swój zawód ma określone ustawą obowiązki, z których w zasadzie nie może się wycofać. Takim obowiązkiem jest m.in. funkcja biegłego sądowego. Uregulowanie w ustawie zachowania się rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego daje gwarancję wymiarowi sprawiedliwości, że powołany do wykonywania czynności biegłego sądowego rzeczoznawca majątkowy, wykona w zakreślonym przez sąd terminie opinię w danej sprawie.

Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową, niezależnie od tego na rzecz, kogo wykonuje swe czynności.Uzyskane informacje od naszego zleceniodawcy są objęte ochroną i nie mogą być przekazywane innym osobom trzecim.

Gospodarowanie nieruchomościami: kupno, sprzedaż, zamiana, najem, dzierżawa, oddawanie do bezpłatnego użytkowania, darowizna, spadek, przekazywanie w trwały zarząd, powierzanie zarządzania nieruchomościami, podatki, które w naszym życiu mają szczególną wagę i inne opłaty związane z nieruchomościami, jak również i inne czynności związane z nieruchomościami, to także udział w tym sektorze rzeczoznawcy majątkowego, jako osoby niezależnej od stron transakcji czy innych czynności prawnych.

Nawiązany stosunek prawny w zakresie wyceny nieruchomości (ustalenia wartości) w formie operatu szacunkowego, nie może wpływać na treść i formę operatu, a w konsekwencji na wartość nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy szacując wartość nieruchomości dla różnych celów, nie może ulegać wpływom żadnej ze stron. Zasada ta pozwala na wydanie obiektywnej opinii o wartości nieruchomości. Zasada ta odróżnia w zasadniczy sposób zawód rzeczoznawcy majątkowego od zawodu pośrednika czy zawodu zarządcy nieruchomościami.

Wszystkie trzy zawody mają wspólny mianownik, jakim jest dokładne wsłuchanie się w oczekiwania zleceniodawcy. Różnice polegają na mniejszej lub większej dozie obiektywizmu lub subiektywizmu.

Rzeczoznawca majątkowy działa niezależnie od woli stron, w sposób obiektywny. Jedynym węzłem łączącym strony jest umowa, która wskazuje przedmiot wyceny (nieruchomość) i cel wyceny.

Rzeczoznawca majątkowy ustala jakie i komu przysługują prawa do nieruchomości, dokonuje analizy rynku mającej na celu wyłonienie tych czynników, które mają wpływ na wartość nieruchomości. Na tej podstawie dokonuje wyboru sposobu określenia wartości nieruchomości. Weryfikuje i sprawdza aktualność i wiarygodność dokumentów otrzymanych od zleceniodawcy. Określając wartość nieruchomości nie kieruje się oczekiwanymi możliwościami finansowymi zleceniodawcy.

Kupno - sprzedaż, zamiana, zamiar zaciągnięcia kredytu, darowizna, spadek, ubezpieczenie nieruchomości to najczęstsze przyczyny, dla których rzeczoznawca majątkowy wycenia nieruchomość i prawa z nią związane.

Inne zdarzenia jak: budowa infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, podziały nieruchomości, podziały i scalenia nieruchomości, ich zwrot , oddawanie w trwały zarząd, odszkodowania np. za wywłaszczone nieruchomości, zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego to także zdarzenia wymuszające wykonanie oszacowania nieruchomości.

Zdarzenia te wskazują na cele, dla których dokonywana jest wycena:

 1. cele podatkowo - skarbowe:
  • ustalenie wysokości podatku od transakcji kupna - sprzedaży;
  • ustalenie wysokości podatku od zamiany;
  • ustalenie podatku od spadku;
  • ustalenie podatku od darowizny;
  • ustalenie podatku od nieruchomości;
 2. ustalenie przewidywanej ceny kupna- sprzedaży;
 3. zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy;
 4. ustalenie wysokości składki na ubezpieczenie nieruchomości.
 5. ustalenie opłat za wieczyste użytkowanie;
 6. ustalenie opłaty adiacenckiej;
 7. ustalenie opłat z tytułu podziału nieruchomości;
 8. ustalenie opłaty z tytułu podziału i scalenia nieruchomości;
 9. ustalenie wysokości renty planistycznej.

Umocowanie rzeczoznawcy majątkowego w czynnościach w sektorze gospodarki nieruchomościami wynika przede wszystkim z ustaw, które wskazują na jego obowiązkowy udział w ustalaniu wartości nieruchomości. Czynności rzeczoznawcy majątkowego w sektorze prywatnym umocowanie mają w umowach lub zleceniach.

Forma operatu szacunkowego, w którym zostaje określona opinia o wartości nieruchomości przypisana jest wyłącznie do stosowania przez rzeczoznawcę majątkowego, wyłączając tym samym innych uczestników gospodarki nieruchomościami oraz inne osoby nie związane z tym rynkiem.

Halina Jaskulska
Prezes Pomorskiego Towarzystwa
Rzeczoznawców Majątkowych

Powyższy tekst pochodzi z portalu Kurier Nieruchomości

2006-02-11, [45291]
źródło: www.kn.com.pl
Zobacz artykuły i porady  |  Zobacz pojęcia i definicje