Wycena nieruchomości
PORTAL
rzeczoznawców
majątkowych

Procedura sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego za pomocą, którego samorząd lokalny określa warunki zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym planem. Plan może obejmować cały obszar gminy, jej część lub zespół gmin. Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek, rozstrzyga w formie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określając jednocześnie granice obszaru objętego planem, przedmiot i zakres jego ustaleń.

Organem odpowiedzialnym za sporządzenie planu jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.
W planie miejscowym określa się obowiązkowo:

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
 6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
 7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym górniczych,
 8. a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 9. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
 10. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
 11. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
 12. i infrastruktury technicznej,
 13. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
 14. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną
 15. w związku ze wzrostem wartości nieruchomości.

Procedura sporządzania planu zaczyna się od zbierania wniosków o ustalenie planu miejscowego. Po dokonaniu ich analizy wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje do rady gminy z wnioskiem o konieczności opracowania planu miejscowego czy też informuje radę gminy, że nie ma takiej potrzeby.

Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego podejmuje rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Po podjęciu uchwały przez radę gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta ogłasza w prasie miejscowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu fakt podjęcia uchwały określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia.

Rozpatrywanie wniosków powinno nastąpić najpóźniej w terminie 21 dni od momentu ich złożenia. Decyzję, które wnioski należy uwzględnić a które nie, podejmuje organ wykonawczy tj.: wójt, burmistrz, prezydent miasta zlecając następnie sporządzenie projektu planu i prognozy skutków finansowych jego uchwalenia.

Po sporządzeniu projektu planu następuje procedura opiniowania, uzgadniania i zbierania uwag. Projekt planu wykładany jest do publicznego wglądu na okres 21 dni. Termin wnoszenia uwag do projektu planu wynosi co najmniej 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu.
Należy więc rozróżnić dwa rodzaje pism:

 • wnioski do planu miejscowego składa się przed rozpoczęciem prac nad tworzeniem projektu planu,
 • uwagi do projektu planu miejscowego składa się w momencie, kiedy są już znane konkretne ustalenia przyjęte w projekcie planu.

Zarówno wnioski do planu miejscowego jak i uwagi do projektu planu, mogą być składane przez każdego: osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W przypadku składania uwag do projektu planu, ustawodawca wskazał również formę - uwagi muszą być wniesione na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi do projektu planu mogą dotyczyć wyłącznie projektu, który został wyłożony do wglądu.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta proponuje, które uwagi do projektu planu uwzględnić a które nie, ostateczną decyzję podejmuje rada gminy.

Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy rozstrzygając jednocześnie, o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Uchwała rady gminy przekazywana jest wojewodzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawnymi. Jeżeli wojewoda uzna, że uchwała narusza przepisy prawne, wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze i uchyla uchwałę rady gminy. Ta z kolei może zaskarżyć decyzję wojewody do sądu administracyjnego. Jeżeli wojewoda uzna, że nie naruszono przepisów prawa, ogłasza uchwałę rady gminy w dzienniku urzędowym województwa. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej gminy.

Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

Zmiana planu miejscowego powoduje konieczność przeprowadzenia całej procedury jaka obowiązuje przy jego uchwaleniu.


Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Henryk Jankowski
Rzeczoznawca majątkowy


Powyższy tekst pochodzi z portalu Kurier Nieruchomości

2006-02-11, [46945]
źródło: www.kn.com.pl
Zobacz artykuły i porady  |  Zobacz pojęcia i definicje