Wycena nieruchomości
PORTAL
rzeczoznawców
majątkowych

Usuwanie drzew i krzewów

Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela
 • tytuł prawny władania nieruchomością
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
 • przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
 • wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy.

Uzyskanie pozwolenia nie jest m.in. wymagane na usunięcie drzew lub krzewów:

 • w lasach
 • owocowych
 • na plantacjach drzew i krzewów
 • których wiek nie przekracza 5 lat

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usuniecie drzew lub krzewów. Opłaty za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.

Stawki opłat w roku 2006 za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm.

       283,66 zł - przy obwodzie    do 25 cm
       430,75 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm
       672,38 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm
      1 050,60 zł - przy obwodzie od 101 do 200 cm
      1 575,90 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm
      2 206,26 zł - przy obwodzie od 301 do 500 cm
      2 836,62 zł - przy obwodzie od 501 do 700 cm
      3 677,10 zł - przy obwodzie powyżej  700 cm

Stawki podlegają corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.

Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.
Ustalone zostały stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia.

Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone powyżej, ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej. Stawki podlegają corocznej waloryzacji.

Stawki za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami ustala się w wysokości 200 zł.

Nie pobiera się opłat za usuniecie drzew między innymi w następujących przypadkach:

 • na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie
 • jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
 • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach
 • które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego
 • w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych
 • które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane
 • z terenu zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów
 • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości
 • topoli o obwodzie pnia powyżej 100cm mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków.

Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin uiszczenia opłaty. Nie można wydać decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty, jeżeli od końca roku w którym usunięto drzewa lub krzewy, upłynęło 5 lat. Uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna. W razie nieterminowego uiszczenia opłaty pobierane są odsetki za zwłokę.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza karę pieniężną za:

 • zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonanym robót ziemnych
 • usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia
 • zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Termin płatności kar odracza się na okres 3 lat jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz możliwość odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów. Kara jest umarzana po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o odroczeniu kary i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu albo odtworzenia korony drzewa. Administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości 3 krotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek dla poszczególnych rodzajów drzew.
Stawki kar za zniszczenie 1 m2 terenu zieleni wynoszą:

 • dla trawników 46 zł
 • dla kwietników 395 zł

Kary nie uiszcza się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin jej wniesienia. Stawki kar podlegają z każdym rokiem waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.


Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. nr 228, poz. 2306)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów (Dz. U. nr 219, poz. 2229)
Henryk Jankowski
Rzeczoznawca majątkowy


Powyższy tekst pochodzi z portalu Kurier Nieruchomości

2006-10-06, [12817]
źródło: www.kn.com.pl
Zobacz artykuły i porady  |  Zobacz pojęcia i definicje