Wycena nieruchomości
PORTAL
rzeczoznawców
majątkowych

Wartość rynkowa nieruchomości

Wartość rynkowa jest to najbardziej prawdopodobna jej cena możliwa do uzyskania na rynku przy przyjęciu następujących założeń:
  • strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny nie kierując się szczególnymi motywami,
  • strony mają stanowczy zamiar zawarcia umowy,
  • strony są świadome współistniejących okoliczności mających wpływ na cenę,
  • strony nie działały w sytuacji przymusowej,
  • upłynął okres niezbędnego wyeksponowania nieruchomości na rynku przy zastosowaniu odpowiedniej reklamy oraz czasu potrzebnego do wynegocjowania warunków umowy, biorąc pod uwagę charakter nieruchomości oraz stan rynku.
Wartość rynkowa nieruchomości musi odzwierciedlać stan rynku w dniu wyceny i odpowiadać cenie, jaką można by uzyskać przy zawarciu umowy sprzedaży. Należy przy tym pamiętać, że w okresie ekspozycji nieruchomości na rynku oraz w okresie negocjowania umowy cena nie uległa zmianie. Istotnym założeniem jest to, że ustalona wartość nieruchomości nie powinna być zwiększona przez rzeczoznawcę majątkowego o sumę odpowiadającą podatkom i opłatom, jakie potencjalny nabywca nieruchomości będzie zmuszony zapłacić w związku z jej nabyciem. Takim szczególnym podatkiem jest VAT.

2006-03-30, [47431]
źródło: http://www.ppexpert.boo.pl/
Zobacz artykuły i porady  |  Zobacz pojęcia i definicje