Wycena nieruchomości
PORTAL
rzeczoznawców
majątkowych

Wartość odtworzeniowa nieruchomości

Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.

Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.

Przy określaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości odrębnie określa się wartość gruntów i wartość jego części składowych.

Za wartość gruntu przyjmuje się nakłady, jakie należałoby ponieść na zakup gruntu o takich samych cechach.

Za wartość części składowych gruntu przyjmuje się kwotę równą nakładom potrzebnym do ich odtworzenia lub ich zastąpienia, pomniejszonym o wartość zużycia tych części składowych.

Określenie wartości odtworzeniowej wymaga:
  • oszacowania wartości gruntu przy istniejącym użytkowaniu,
  • oszacowania kosztu odtworzenia brutto budynków i innych składników nieruchomości,
  • określenia wartości zużycia budynków i innych składników wynikającego z wieku, stanu technicznego, zestarzenia się ekonomicznego i funkcjonalnego, na skutek wpływu czynników środowiskowych i innych,
  • określenia kosztu odtworzenia netto jako różnicy kosztu odtworzenia brutto i potrąceń odpowiadających wartości zużycia.

2006-03-30, [31174]
źródło: http://www.ppexpert.boo.pl/
Zobacz artykuły i porady  |  Zobacz pojęcia i definicje