Wycena nieruchomości
PORTAL
rzeczoznawców
majątkowych

Narzędzia rzeczoznawcy majątkowego

DCFInflacja miesięcznaInflacja rocznaWsp. kor.HF->HPPZ->PU
Współczynnik korygujący (Wk) z § 29 ust. 3 Rozp. (Dz. U. Nr 207, poz. 2109)

Sr-stawka procentowa opłaty rocznej nie większa niż 3%,
t-liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego,
T-liczba lat, na które ustanowiono użytkowanie wieczyste,
R-przeciętna stopa kapitalizacji ustalana na podstawie badania rynku nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, nie mniejsza jednak niż 0,09 i nie większa niż 0,12.